Hệ thống quản trị

Sơ đồ tổ chức của DOVACO được thể hiện rõ ràng và phân bổ các bộ phận một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một DOVACO vững mạnh.

QUY CHẾ QUẢN TRỊ


Quy chế quản trị của DOVACO là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo đúng định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của các thành viên và những bên có quyền lợi liên quan.


QUY TẮC ỨNG XỬ


Bộ quy tắc ứng xử của DOVACO là cam kết đề cao Chính trực, thúc đẩy Tôn trọng, đảm bảo Công bằng, duy trì Sáng tạo và coi trọng Đạo đức, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại DOVACO, nhằm vươn đến sự phát triển vững mạnh trong tương lai.

Scroll

Sản phẩm này đã hết hàng!

x

Thêm vào giỏ hàng thành công

x

Chức này cần phải cài thêm App Wishlist

x